Tag: การเกษตรผสมผสาน

งานเกษตรแฟร์ 2554
4041 views

การทำเกษตรให้เป็นระบบ หรือจะเป็นการทำอะไรก็ตาม หากคิดให้เป็นธุรกิจคือ ต้องมีผลกำไร จะต้องคิดทำให้เป็นระบบ มีการศึกษา ค้นคว้า เปรียบเทียบ ทดลอง และมีข้อสรุปเพื่อเป็นแนวทางและเป็นการวางแผนการดำเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ได้เป้าหมายตรงหรือใกล้เคียงกับแบบที่ได้วางเอาไว้ แต่ทุกวันนี้ในภาคการเกษตรเอง ผู้ที่ทำระบบเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง มักจะอยู่ในกลุ่มของผู้มีรายได้สูง หรืออยู่ในกลุ่มทุนของบริษัทที่ผันตัวเองมาอยู่ในภาคการเกษตร และเป็นธุรกิจการเกษตร แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ที่อยู่กับดินกับน้ำและผลผลิต มีน้อยรายที่คิดทำเกษตรให้เป็นระบบ...

ระบบนิเวศป่าไม้ ใช้กับ เกษตรอินทรีย์
3065 views

เรารับรู้กันแล้วว่า การทำ เกษตรอินทรีย์ เป็นการทำการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีจากที่มนุษย์ผลิตและทำขึ้นเองเลย แต่ใช้สิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติ ที่เป็นไปตามระบบของธรรมชาติทดแทน นั่นก็เพื่อให้เข้าถึงหลักของธรรมชาติอย่างแท้จริง เป้าหมายก็เพื่อลดพิษภัยที่เกิดจากสารเคมีจากน้ำมือมนุษย์ ทั้งใน ดิน น้ำ อากาศ และในผลผลิต ซึ่ง เกษตรอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม ที่มุ่งมั่นจะรักษาสมดุลธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ใดๆ...