Tag: การเกษตรทฤษฎีใหม่

จากการศึกษาผลิตเยาวชนให้มีหัวใจพอเพียง เริ่มต้นสร้างฐานเรียนรู้สู่ชีวิตมั่นคงด้วยการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริฯ ปัจจุบันกระแสวัตถุนิยมที่เชื่อว่าความมั่นคงของชีวิตคือเงิน และ การทำงานในเมืองหลวง ได้ส่งผลให้คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดเข้ามาเรียนต่อและหางาน ทำพียงเพราะเชื่อว่าการมีเงินจะช่วยให้เกิดความสุขและความมั่นคงให้กับชีวิต จังหวัดสระแก้วเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาเยาวชนละทิ้งบ้านเกิด เพื่อไปศึกษาหาความรู้ในเมืองใหญ่ โดยคาดหวังถึงการงานที่สะดวกสบายและรายได้ก้อนใหญ่ที่จะได้รับในอนาคตทำให้ อาชีพ ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ดั้งเดิมในท้องถิ่นถูกละทิ้ง จากปัญหาดังกล่าวมีส่วนผลักดันให้ ฐานเตรียมความพร้อมห้องเรียนโพธิวิชชาลัยร่มเกล้าประชารักษ์ อำเภอวัฒนานคร ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ โพธิวิชชาลัย...