Tag: การพักหนี้ ธกส.

ปุ๋ยชีวภาพ มีประสิทธิภาพมากในการปลูกผัก และเกษตรกรรม
852 views

หากจะบำรุงคนก็ต้องมีอาหารดีๆ จะบำรุงต้นไม้ก็ต้องให้ปุ๋ยดีๆ เพราะปุ๋ยเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตพืช อันเป็นต้นทุนที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน หากเกษตรกรรู้จักใช้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ ก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงได้ ซึ่งส่วนต่างนี้หมายถึงกำไรที่พวกเขาจะได้อย่างเป็นธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ตระหนักถึงปัญหาธุรกิจขายปุ๋ยที่เกิดขึ้น จึงได้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร โดยจัดโครงการ “ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร” ขึ้น โดยนายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธ.ก.ส....

ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลดพักหนี้ ให้กู้ใหม่ เพื่อฟื้นฟูการผลิตและพร้อมยกหนี้กรณีเสียชีวิต โดยเนื้อข่าวรายงานว่า ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด พร้อมวางมาตรการให้สาขาเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูให้เกษตรกร สามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมาเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยและได้รับความเสีย หายอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำ เภอ สูงเนินและอำเภอพิมาย...