Tag: การปลูกผักในกระสอบ

มะเขือเทศ ก็สามารถนำมาเป็นการปลูกผักในกระถาง ได้ง่าย
29108 views

จริงๆ แล้วการปลูกผัก ไม่ได้จำกัดอยู่แค่แปลงเพราะปลูก สมัยเรียนอนุบาลหรือประถม ครูมักจะให้เด็กๆ ขุดยกร่องและทำแปลงปลูกผักหลายอย่าง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักสวนครัวรั้วกินได้ หลายอย่าง หากมีผลผลิตก็จะนำมาทำกินกันในชั้นเรียน หรือมีมากเข้าก็จะขายออกไปสร้างรายได้แก่นักเรียน และในปัจจุบันหลายโรงเรียนก็ริเริ่มให้นักเรียนมีรายได้จากการปลูกผักนี่แหละ แต่การปลูกผักสวนครัว ไม่ได้อยู่แค่ในทฤษฎีที่ต้องยกร่องทำสวนกันแล้ว หลากหลายแนวทางสำหรับผู้ไม่มีพื้นที่มากพอ เพราะคนเริ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการใช้สอยพื้นที่ค่อนข้างจำกัดโดยเฉพาะคนในเมือง การปลูกผักสวนครัว จึงต้องมีการดัดแปลงอย่างแยบยลและใช้ได้จริง...