Tag: การปลูกถั่ว

โมเดลรับจำนำข้าว กับบริษัทข้าวแห่งชาติ ราคาข้าววันนี้
555 views

เมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองไม่ขาดแคลน เนื่องจากหลายปัญหาที่พบและอุปสรรคของเกษตรกรไทยนั้นยังไม่หมดแค่นี้ เพราะผลจากการเกิดอุทกภัยของไทยในครั้งนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าอาจจะมีผลต่อการเพาะปลูกของเกษตรกรเป็นอย่างมากทีเดียว ที่สำคัญนอกเหนือจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพื้นที่การเพาะปลูกที่เกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันก่อนน้ำท่วมแล้ว การสูญเสียเมล็ดพันธุ์เพื่อการเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไปก็เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลอยู่ไม่น้อยเช่นกัน โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ดี ซึ่งมีผลต่อผลผลิตและตรงตามความต้องการของตลาด เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดได้รับการเปิดเผยจากนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่า ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความห่วงใยพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย ที่อาจต้องประสบกับปัญหาด้านการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ดีไว้สำหรับการเพาะปลูกหลังน้ำลด เนื่องจากหาซื้อยากและอาจมีราคาสูง จึงได้เตรียมมาตรการในการให้ความช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดีให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย โดยสนับสนุนให้สหกรณ์ที่มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง รวบรวมเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้จำหน่ายให้กับสหกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย...

ปัจจุบันนี้ข้าวมีราคาอยู่ในเกณฑ์สูง ประกอบกับรัฐบาลได้จัดทำโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาทำนาปรังมากขึ้นในช่วงเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2552/53 นี้ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการณ์ว่าจะมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังประมาณ 9.50 ล้านไร่ แยกเป็นในเขตชลประทาน 7.50 ล้านไร่ และนอกเขตชลประทาน 2 ล้านไร่ ซึ่งหลายพื้นที่ได้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะการปลูกข้าวหนึ่งรอบการผลิตต้องใช้น้ำปริมาณมากทำให้น้ำไม่พอเพียงกับความต้องการ เป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่กำลังถูกจับตามอง กระทรวงเกษตรฯ...