Tag: การบํารุงดิน

คําแนะนําการปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอย่างยั่งยืน เนื่องจาก ดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญในการพัฒนาการเกษตรไม่น้อยไปกว่า น้ำ อากาศ แร่ธาตุต่าง ๆ และ อินทรียวัตถุผิวหน้าดินจากอดีต จนถึงปัจจุบัน ดินมีความเสื่อมโทรมลงตามธรรมชาติอย่างช้า ๆ แต่นับว่าที่ประชากรเพิ่มขึ้น การใช้ทรัพยากรดินมีสูงขึ้น มีการขยายพื้นที่เพาะปลูก ทำให้ความสมดุลย์ของธรรมชาติถูกทำลายไป...