Tag: การทำปุ๋ยหมักใช้เอง

ปุ๋ยชีวภาพ มีประสิทธิภาพมากในการปลูกผัก และเกษตรกรรม
2269 views

จำได้ว่าเสนอวิธีการปลูกผักสวนครัว และการเกษตรอินทรีย์ไปนักต่อนัก แต่ยังไม่เคยเขียนเรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์ อย่างจริงๆ จังๆ ซักที แต่สำหรับปุ๋ยอินทรีย์นั้นก็มีข้อจำกัดหลายอย่าง หากจะนำไปใช้ในการเกษตรทั่วไปเช่นว่ามีปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการต่ำ ใช้เวลาในการทำนานกว่าปุ๋ยเคมีแต่ดีต่อธุรกิจขายปุ๋ย และใช้เวลาที่พืชจะนำสารอาหารไปใช้นานกว่า เพราะการปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ให้แก่พืชของปุ๋ยอินทรีย์ต้องมีจุลินทรีย์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการย่อยสลายและแยกธาตุต่างๆ ออก อีกทั้งยังมีราคาแพงกว่าปุ๋ยเคมี เพราะต้นทุนและการผลิตที่ซับซ้อน เมื่อคิดเทียบในแง่ราคาต่อหน่วยน้ำหนักของธาตุอาหารพืช และการหาวัตถุดิบในการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพมากๆ ก็จะหายาก...

โดยทั่วไปเกษตรกรไทยทุกคนรู้อยู่แล้วว่า การบำรุงดินเป็นหัวใจหลักในการปลูกพืชให้เติบโตอย่างมีคุณค่า ทั้งพืชที่ใช้รับประทาน หรือพืชยืนต้นใช้สอยอื่นๆ เพราะพืชต้องการอาหาร และอาหารก็อยู่ในดิน การใส่ปุ๋ยเคมีนั้น เป็นการให้อาหารพืชก็จริงแต่ไม่ได้เป็นการบำรุงดิน หนำซ้ำ จะเป็นวิธีการทำลายดินให้ตายอย่างช้างๆ อีกด้วย เพราะเท่าที่สังเกตุดูอาการดินแล้ว การใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันนานๆ จะทำให้ดินแห้งกรัง เค็ม เปรี้ยว ซึ่งจะมากน้อยขึ้นอยู่กับธาตุและสารเคมีที่มีการผสมลงในปุ๋ยเม็ดนั่นเอง ตั้งแต่สมัยเรียนประถมครูมักนิยมบอกกันว่า...