Tag: การทำชาเกษตรอินทรีย์

การปลูกชา เกษตรอินทรีย์ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
758 views

โครงการ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งมีความเป็นมา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตร บ่อเกลือสินเธาว์ ณ บ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทรงเห็นสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีความด้อยโอกาสทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้มีพระราชดำริให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ...