Tag: การตรวจสอบสภาพดิน

ทำเกษตรขั้นบันได และการอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดเท
13673 views

จากแนวทางการอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดเท โดยใช้พืชและการทำเกษตรแบบระดับขั้นบันไดเพื่ออนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดเท จากข้อมูลของสํานักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งการไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ สามารถช่วยเหลือตนเองและประเทศชาติได้ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีการใช้ที่ดินไม่สอดคล้องกับ สมรรถนะของที่ดิน ทำการเพาะปลูกโดยขาด หลักการอนุรักษ์และบำรุงดินอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในที่ดอนและที่ที่มีความลาดเทมาก มี อัตราการชะล้างพังทลายของดินเกิดขึ้นสูง การ ชะล้างพังทลายของดินนี้ ก่อให้เกิดผลเสียหาย หลายประการทั้งต่อเกษตรกรเจ้าของที่ดิน คือ...

ปอเทือง บำรุงดินในนาข้าวได้ผลดี
19393 views

เมื่อก่อนไม่รู้จักว่าเป็นดอกอะไร ตอนแรกที่เห็นไกลๆ ก็เข้าใจว่าเป็นดอกโสน เลยคิดจะเดินไปเก็บเอามากินแกล้มกับน้ำพริกที่บ้าน แต่พอเดินไปไกลๆ เห็นใบไม่เหมือนต้นโสนบ้านนาที่ขึ้นริมทาง เลยนึกสงสัยจึงถามน้าๆ แถวนั้นว่านี่ต้นอะไร ทำไมดอกสวยจัง ทั้งยังลองสังเกตุตอนเช้า-เย็นใบจะหุบ ยิ่งต้นเล็กๆ ยิ่งหุบเหมือนจอกรอคอยแสงตะวันยามเช้า พอสว่างใบก็เริ่มบานออกดอกเหลืองอร่าม สวยงาม ที่บ้านมีน้าๆ หว่านลงบนคันนาออกดอกสวยเป็นทิวแถวสอบถามได้ความว่า ปอเทือง สามารถบำรุงดินได้ดี...

การตรวจสภาพดินปลูก การปลูกพริก
1277 views

การใช้ test kit สำหรับการตรวจสอบสภาพดินในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ อย่างการปลูกพริกให้ปลอดภัย และการตรวจสอบสภาพดินเพื่อแก้ปัญหาโรคด่างต่างๆ ด้วย test kit ในปัจจุบันนี้แหล่งที่ปลูกพริกขึ้นชื่อของบ้านเราจะอยู่ในแถบจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น แพร่ ซึ่ง พริก ทุกเม็ดมีรสเผ็ดมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสารแคปไซซิน ซึ่งแต่ละสายพันธุ์มีไม่เท่ากัน ส่วนด้านคุณภาพนั้นจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่ที่การจัดการของแต่ละพื้นที่...