Tag: การกำจัดด้วงในสวนมะพร้าว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้มข้อกำหนดนำเข้ามะพร้าวจากเวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ให้รัดกุม วัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงาน อุตสาหกรรมเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเท่านั้น ป้องกันมะพร้าวต่างชาติเข้ามาปลูกในไทย พร้อมควบคุมการปะปนแมลงและศัตรูพืช นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการกักพืชเห็นชอบร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยได้ยกร่างเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวจากเวียดนามและมาเลเซีย อีกทั้งได้แก้ไขปรับปรุงเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวจากอินโดนีเซีย...

โดยเฉพาะด้วงแรด ด้วงไฟ มักจะมีปัญหากับชาวสวนมะพร้าวเป็นอย่างยิ่ง ในช่วงปี 2547 มีข่าวว่าแมลงดำหนามซึ่งเป็นแมลงจากต่างประเทศเข้ามาทำลายสร้างความเสียหายให้แก่สวนมะพร้าวในพื้นที่ปลูกสำคัญของประเทศไทยหลายจังหวัด จนถึงขณะนี้พบการระบาดถึง 10 จังหวัดคิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 3 แสนไร่ การกำจัดแมลงดำหนามนั้น วิธีที่ดีที่สุดที่ซึ่งใช้ได้ผลแล้วในประเทศเวียดนาม ที่เผชิญกับการระบาดของศัตรูร้ายตัวนี้ คือ การกำจัดโดยวิธีทางชีวภาพ หรือ ใช้แมลงกำจัดแมลง...