Tag: อาสาสมัครเกษตร

เสริมสร้าง ชุมชนเข้มแข็ง สอนให้จับปลา ชุมชนยั่งยืน
743 views

เค้าว่า หากเอาปลามาให้คนยากไร้ ก็ต้องให้อยู่เรื่อยๆ ไม่มีวันจบสิ้น แต่หากสอนวิธีจับปลาและทำการประมง สอนครั้งเดียวเค้าก็สามารถหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองได้แล้ว ด้วยเทคนิคนี้เป็นการลดต้นทุนและลดอะไรหลายๆ อย่าง แถมสอนให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องขอหรือรอให้ภาครัฐช่วยเหลือมากนัก เป็นการอยู่อย่างพอเพียงและยั่งยืนอีกวิธีหนึ่ง วันนี้ผมก็ได้ไปเจอบทความเกี่ยวกับการสอนให้จับปลา คาถาฟื้นฟูชุมชนสู่ความยั่งยืน จึงขอนำมาเล่าสู่กันฟังซักเล็กน้อย ในเนื้อหาเป็นการสอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องง้อใคร เพราะหากรอคอยแต่ความช่วยเหลือจากภาคต่างๆ ก็จะต้องใช้เวลานานไม่ทันกิน จึงเป็นที่มาของชุมชนยั่งยืน...

นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ได้รับ มอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้อาสา สมัครเกษตรมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรในชุมชนได้ รวมทั้งเพื่อให้มีความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในการร่วมกันพัฒนาการเกษตรของชุมชนให้มีความ มั่นคงยั่งยืน โดยปัจจุบันทั่วประเทศมีอาสาสมัครเกษตร รวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 คน โดยอาสาสมัครเกษตรเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกหรือสมัครใจเข้าเป็นอาสา...