Tag: การทำเกษตรทฤษฎีใหม่

การเกษตรทฤษฎีใหม่
90352 views

การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยใช้แนวคิดแห่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารงานในการทำการเกษตร ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ของประเทศไทย ได้ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้มีชีวิตอยู่โดยหลุดพ้นบ่วงแห่งความยากจน โดยหลักการคือ การแบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรกนั้น ให้ขุดสระกักเก็บน้ำจำนวน...

kasetorganic อย่าลืม ช่วยเหลือ เกษตรกร หลังน้ำลด
888 views

ข่าวเกี่ยวกับ ทุ่งเขาหลวง ติวเกษตรกรบูรณาการปลูกพืชสู่ครัวโลก ณ จังหวัดร้อยเอ็ด นายพิบูลย์ แพนพา นายอำเภอทุ่งเขาหลวง เป็นประธานการประชุมสัมมนา ด้านการเกษตรชีวภาพอาหารปลอดภัย โดยมีกลุ่มเกษตรกรศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 5 ตำบล ในพื้นที่เข้าร่วมรวม 150 คน ที่โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา ต.ทุ่งเขาหลวง...