ปุ๋ยชีวภาพ มีประสิทธิภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ มีประสิทธิภาพมากในการปลูกผัก และเกษตรกรรม

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการเกษตรได้เปลี่ยนไปจากเมื่อสิบปีก่อนมากนัก ธุรกิจขายปุ๋ยก่อนนั้นมีการใช้ปุ๋ยเคมีกันอย่างหลากหลายชนิด ทำให้ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและปัญหาโรคภัยไข้เจ็บของเหล่าเกษตรกร มาระยะหลังกระแสนิยมบริโภคผักปลอดสารพิษ และผักออร์แกนิกส์ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้เกษตรกรไทยนั้นเล็งเห็นคุณค่าของคุณภาพชีวิต จึงหันมาทำการเกษตรทางเลือก และเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้นด้วย ส่งผลให้ตลาดปุ๋ยเคมีในระบบต้องหยุดคิดมากขึ้น รวมทั้งตลาดปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ เริ่มมีแนวโน้มสดใน แม้กระทั่งฮอร์โมนต่างๆ ที่เร่งการเติบโตของพืชผักการเกษตร มีผลตอบรับอย่างดีมาก จึงทำให้ตลาดปุ๋ยและฮอร์โมนชีวภาพ เริ่มคึกคักและแข่งขันกันมากขึ้น โดยเฉพาะ ปุ๋ยชีวภาพ

เมื่อพูดถึงธุรกิจขายปุ๋ยกับปุ๋ยชีวภาพ หลายคนมักนึกถึง EM หรือน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งเมื่อนำไปใช้ในด้านกสิกรรม จะช่วยปรับสภาพความเป็น กรด-ด่างให้เป็นกลางในดินและน้ำ ช่วยแก้ปัญหาจากแมลงศัตรูพืช และโรคระบาดต่างๆ ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำ และให้อากาศผ่านได้อย่างเหมาะสมช่วยย่อยสะลายอินทรีย์วัตถุให้เป็นอาหารของพืช พืชจะดูดซึมไปใช้ได้เลย และช่วยให้ผลผลิตคงทน มีคุณภาพสูง สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเมื่อนำน้ำหมักชีวภาพไปใช้ทางการประมง จะช่วยปรับสภาพน้ำให้เป็นกลางควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ช่วยรักษาโรคแผลต่างๆ ในปลา กุ้ง กบได้ และช่วยลดปริมาณขี้เลนในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำได้

ถ้านำไปใช้ในด้านปศุสัตว์จะทำให้มูลสัตว์ไม่มีกลิ่นเหม็น สุขภาพของสัตว์จะแข็งแรงและปลอดโรค คอกสัตว์จะไม่มีกลิ่นเหม็น ช่วยบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ ทำให้อัตราการตายต่ำลง และผลผลิตสูงขึ้น เมื่อนำน้ำหมักชีวิภาพไปประยุกต์ใช้ในด้านรักษาสิ่งแวดล้อม จะช่วยกำจัดกลิ่นและย่อยสลายตะกอนในส้วม ทำให้ส้วมไม่เต็ม ทำความสะอาดพื้นห้องการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน และสถานประกอบการทั่วๆ ไป ปรับสภาพอากาศภายในห้องนอน ห้องรับแขก ห้องครัว ให้สดชื่นกำจัดกลิ่นอับชื้นต่างๆ ได้นอกจากนี้ยังให้ฉีดพ่นกองขยะเพื่อลดกลิ่นและปริมาณของกองขยะให้เล็กลงรวมทั้งจำนวนแมลงวันด้วย

ปุ๋ยชีวภาพ มีประสิทธิภาพมากในการปลูกผัก และเกษตรกรรม

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างธาตุอาหารหรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน และสร้างฮอร์โมนส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 4 สายพันธุ์

  • จุลินทรีย์ที่อยู่อย่างอิสระในดิน สามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแอมโมเนียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ได้แก่ Azotobacter chroococcum
  • จุลินทรีย์ที่สามารถผลิตกรดอินทรีย์ปลดปล่อยออกมาละลายสารประกอบอนินทรีย์ฟอสเฟต ให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดใช้ได้
  • จุลินทรีย์ที่ปลดปล่อยกรดอินทรีย์ช่วยละลายแร่ธาตุที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบ ให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่ Bacillus megaterium
  • จุลินทรีย์ที่สร้างฮอร์โมนให้พืช ช่วยกระตุ้นการเจริญของรากและส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นพืช

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สามารถประยุกต์ให้อยู่ในสภาพของแข็งก็ได้ หรือพัฒนาไปเป็นแบบน้ำก็ได้ ซึ่งอาจจะเรียกว่าปุ๋ยน้ำชีวภาพ ซึ่งก็คือปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนั่นเอง ในส่วนของปุ๋ยชีวภาพนั้น อาจจะมีความหมายกว้างกว่า ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ซึ่งปุ๋ยชีวภาพ มาจากรากศัพท์ ปุ๋ย + ชีวภาพ ซึ่งคำว่า ปุ๋ย ในที่นี้ อาจหมายถึงปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้ เมื่อรวมกับชีวภาพ จึงหมายถึงการนำปุ๋ยมาประยุกต์รวมกันกับชีวภาพหรือจุลินทรีย์นั่นเอง ซึ่งสามารถทำได้ทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ แต่โดยส่วนใหญ่คำว่าปุ๋ยชีวภาพนั้นจะเน้นหนักไปที่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ซึ่งสามารถทำให้อยู่ทั้งในรูปของแข็งและน้ำได้

เกษตรกรทุกคน สามารถทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพหรือปุ๋ยชีวภาพขึ้นใช้เองได้อย่างง่ายๆ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก แต่ประโยชน์ที่ได้รับมากมาย การทำปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพแห้ง ปุ๋ยหมักแห้ง หรือ จุลินทรีย์แห้ง

ธุรกิจขายปุ๋ยกับการทำจุลินทรีย์แห้ง หมายถึง การนำเอา EM มาหมักกับอินทรียวัตถุ เป็นการขยายจำนวนจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ให้มีจำนวนมากขึ้น แข็งแรงขึ้น และพักตัวอยู่ในอินทรีย วัตถุ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงสภาพดินให้ดินร่วนซุย มีธาตุอาหารที่ สำคัญเหมาะแก่การเพาะปลูก นอกจากนี้ยังใช้กับการเลี้ยงสัตว์ได้ด้วย

ปุ๋ยชีวภาพ มีประสิทธิภาพมากในการปลูกผัก และเกษตรกรรม

ส่วนผสมหลักในการทำปุ๋ยชีวภาพ

  • มูลสัตว์ต่างๆ เช่น ไก่ สุกร เป็ด ค้างคาว วัว ฯลฯ นำมาผึ่งให้แห้ง 1 ส่วน หรือ 1 กระสอบ
  • แกลบดิบ หรือ ฟางแห้ง หรือ หญ้าแห้ง หรือ ใบไม้แห้ หรือ ผักตบชวาแห้ง หรือ ขี้เลื่อย 1 ส่วนหรือ 1 กระสอบ
  • รำละเอียด หรือ มันสำปะหลังป่น หรือ คายข้าว 1 ส่วน หรือ 1 กระสอบ
  • EM + กากน้ำตาล อย่างละ 2 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 10 ลิตร หรือ 1 ถัง คนให้เข้ากัน

วิธีทำปุ๋ยชีวภาพ ชนิดแห้ง

คลุกรำละเอียด กับมูลสัตว์แห้งที่บดหรือย่อยให้เล็กแล้วเข้าด้วยกัน เสร็จแล้วนำแกลบดิบ หรือวัสดุที่ใช้แทน เช่น ฟางข้าว ใบไม้แห้ง หรือขี้เลื่อย ย่อยหรือตัดสั้น จุ่มลงในถังน้ำที่ผสม EM และกากน้ำตาลไว้ 1 คืน หลังจากนั้นช้อนกากเอามาคลุกกับรำ และมูลสัตว์ที่ผสมไว้แล้ว คลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันและผึ่งลมให้แห้ง กะความชื้นให้ได้ 40-50% ดูได้จากการทำส่วนผสมเมื่อบีบเป็นก้อนจะไม่มีน้ำไหลออกจากง่ามนิ้ว และแตกเมื่อคลายมือออกหรือเมื่อทิ้งลงพื้น แสดงว่าใช้ได้

นำส่วนผสมไปใส่กระสอบ ถุงปุ๋ย หรือถุงอาหารสัตว์ ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของกระสอบ ไม่ต้องกดให้แน่น มัดปากกระสอบไว้พลิกกระสอบแต่ละด้านทุกวัน ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วัน ลองจับกระสอบดู หากมีความร้อนร้อน หรืออุณหภูมิประมาณ 50 องศา – 60 องศา แสดงว่าใช้ได้ดี จุลินทรีย์เริ่มทำงาน ผ่านไปวันที่ 4-5 จะค่อยๆ เย็นลงจนอุณหภูมิปกติ เมื่อเปิดกระสอบดูจะได้จุลินทรีย์แห้งร่วนนำไปใช้ได้ โดยการผสมดินเพื่อทำเป็นดินปลูกต่อไป

หากไม่มีกระสอบ หรือทำปริมาณมาก เมื่อผสมกันดีแล้ว ให้นำไปกองบนกระสอบป่าน หรือฟางแห้งที่ใช้รองพื้นหนาประมาณ 1 ฟุต แล้วคลุมด้วยกระสอบ หรือตาข่ายอีกที ให้กลับด้านวันละ 1-2 ครั้ง เพื่อให้อากาศถ่ายเททั่วถึงประมาณ 5-7 วัน ดูให้อุณหภูมิปกติจุลินทรีย์แห้งร่วนดี เก็บใส่ถุงไว้ใช้ต่อไปหรือเป็นหัวเชื้อสำหรับทำดินปลูกต่อไป

อ้างอิง oae.go.th / school.obec.go.th / clinictech.most.go.th

เกษตรมือใหม่

เกษตรมือใหม่

เริ่มต้นจากการที่อยากปลูกผักกินเอง ปลูกมาเรื่อยๆ จนเกิดเป็นไอเดียที่หลากหลายและอยากนำมาแชร์กันให้รู้ ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผักนะเออ